top of page

Lærervejledning

En introduktion til undervisning i innovation og entreprenørskab frem mod Iværksættermessen


Introduktion til FIRE-modellen

FIRE-modellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation og entreprenørskab. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

firemodel.png

Her arbejdes med elevernes forforståelse og metodiske undersøgelse af emnet. Eleverne deler deres fælles viden og indhenter mere viden gennem fx interviews og observationer, som kan give dem overblik over problemstillingen.

Her arbejdes med elevernes kreativitet på baggrund af deres erfaringer. Der tænkes ”ud af boksen” og de vilde ideer får lov til at vokse frem.
På baggrund af idégenereringen vælges den bedste idé.

Eleverne arbejder som entreprenører. Projektet, som skal skabe reel værdi for nogle andre, afprøves konkret. De opstillede hypoteser be- eller afkræftes.

Eleverne organiserer deres erfaringer i faglige kategorier ved hjælp af refleksion og videreformidling.

Forstå
Eleverne undersøger et fagligt område med den viden, de allerede har. Eleverne opbygger hypoteser og mulige forklaringer. Læreren guider til at få klarlagt, hvad eleverne tilsammen ved om emnet, og hvad de ikke ved – altså har brug for at vide.

Læringsmål: Undersøge sin problemstilling (få forståelse gennem viden, der allerede findes og gennem undersøgelser i og af verden), anvende sin viden til at stille gode spørgsmål, finde og kontakte relevante netværk.

Arbejdet med ressourcerne skal munde ud i følgende arbejdsspørgsmål: Hvordan kan vi forbedre/hjælpe/udvikle…, så X får dækket sit behov?

Idéudvikle
På baggrund af deres opnåede forståelse danner eleverne hypoteser om mulige løsningsforslag på problemstillingen. I denne fase er det vigtigt, at der gives rum til de ”vilde” ideer, inden der sorteres og tages en beslutning om ”den bedste idé”. Læreren skal gøre det klart, at der ikke findes ”dårlige ideer”, og at der kun kan stilles afklarende spørgsmål til andres ideer. Alle ideer gemmes i en idébank, hvor eleverne senere i forløbet kan trække dem frem efter behov.

Den bedste idé kan være en kombination af flere ideer, der er kommet frem i løbet af brainstormingen.

I denne fase kan eleverne lave de første interviews med deres målgruppe og udvikle en grovskitse/prototype, der kan bruges til at forklare ideen for andre.

Læringsmål: Få ideer ved at kombinere erfaringer, fantasi og viden, udvælge den bedste idé på baggrund af analyse og faglige kategorier. Samarbejde med andre om at få ideer. Opsøge og anvende yderligere information og faglig viden for at kunne udvælge den bedste idé.

Realisere
I denne fase be- eller afkræfter eleverne deres hypotese. Projektet afprøves ved, at den prototype/råskitse som blev udformet i idéudviklingsfasen, realiseres og afprøves på modtagerne for at få en reaktion.

Vi anbefaler, at modtagernes reaktion fastholdes digitalt eller skriftligt, så eleverne kan gøre brug af det i en eventuel videre projektudvikling og i evalueringsfasen.

Læringsmål: Udvælge og producere en prototype/plan på den mest hensigtsmæssige måde ud fra den opnåede faglige indsigt i problemstillingen. Præsentere prototypen/planen for modtagerne og få nyttig respons ved at stille gode spørgsmål. Tilpasse strategi/produkt i forhold til respons og nye ideer.

Evaluere
At skulle formidle sin viden videre til andre er en af de allerbedste måder at blive opmærksom på og fastholde sin viden og erfaring. Denne videreformidling bør ideelt set ske til en modtager, som har en interesse i at få information og gerne vil diskutere. I dette undervisningsforløb er videreformidlingen implicit, eftersom der afsluttes med en fælleskommunal iværksættermesse for elever på 7. årgang.

Læreren støtter elevernes fastholdelse af læring og udvikling ved at vende tilbage til forståelsesfasen: Hvad vidste vi dengang? Hvad ved vi nu? Hvad kunne vi dengang? Hvad kan vi nu? Er der stadig noget vi ikke ved? osv. Læreren kan støtte elevernes udvikling ved fx at spørge til, hvordan eleverne lærte det, de har lært, og hvordan de blev bedre til at være kreative/innovative/entreprenante.

Læringsmål: At eleverne fastholder opnået faglig viden. At de erkender og kan formulere sig om deres personlige udvikling og opnåede innovationskompetencer. At de kan formidle deres viden til andre i en velorganiseret, gennemtænkt og struktureret form. At de kan diskutere deres projekt og argumentere for den valgte løsning.

Cases

Hvert år udvikler arbejdsgruppen omkring Iværksættermessen 3 cases ud fra kategorierne: DET LOKALE, DET NATIONALE og DET GLOBALE.

Innovation kan foregå alle steder og på alle plan, lige fra det helt nære til det der er meget langt væk. Vi forsøger hvert år har med vores cases at skabe mulighed for at eleverne kan arbejde på flere abstraktionsniveauer for herigennem at give alle passende udfordringer.

 

Før forløbet

Inden I præsenterer innovationsforløbet for eleverne, anbefaler vi, at lærerteamet omkring klassen er afklaret omkring følgende:

 · Udvælgelse af fagligt område: Hvilke faglige mål, begreber, principper og færdigheder skal eleverne nå i forløbet?
· Hvilke produktmål og læringsmål for innovationskompetence skal eleverne opnå?
· Hvem er vores netværk i forhold til dette projekt? Hvem kan vi kontakte for at hente mere viden, få respons osv.

 

Tidsramme

Vi anbefaler, at klassen arbejder med innovationsprojektet i et samlet forløb på fx en skoleuge. Er det ikke muligt, er det at foretrække at lægge undervisningen i samlede blokke. På den måde kan eleverne blive i det flow, som er forudsætningen for at kunne tænke kreativt. I perioden op til et samlet forløb er det hensigtsmæssigt at ”lege” med kreativ tænkning i form af øvelser. Den understøttende undervisning og faglige fordybelse kan med fordel bruges til dette arbejde.

 

Grupper

Eleverne skal arbejde i mindre grupper på 4-6 personer. Der findes mange måder at sammensætte grupper på, men netop i forbindelse med innovationsarbejde giver det god mening at lave arbejdsgrupper, hvor deltagerne er meget forskellige i deres forudsætninger og tilgange. Vælger I at hele klassen arbejder med et samlet projekt, skal projektet deles op i delelementer, sådan at hver gruppe a’ 4-6 personer arbejder selvstændigt med et eget område.

Til selve messen må I stille med følgende antal præsentationer:

Deltager I med 1 klasse = 1 præsentation (valgfri innovationskategori)
Deltager I med 2 klasser = 3 præsentationer (en fra hver innovationskategori)
Deltager I med 3 klasser eller derover = 3 præsentationer (en fra hver innovationskategori)

 

Man må kun lave en præsentation pr innovationsområde, så hvis man på en skole vælger KUN at arbejde med fx DET LOKALE, så har man kun mulighed for at stille med én præsentation, selvom man har flere klasser med.

 

Lærerens opgaver under forløbet

  • Styre processen: Stille arbejdsspørgsmål der sikrer, at eleverne følger FIRE-modellens tænkning

  • Give fagfaglig vejledning til de enkelte grupper ud fra de opstillede læringsmål

  • Hjælpe grupperne videre med åbne og kritiske spørgsmål, der udfordrer elevernes tænkning.

  • At tænke ressourcer ind og udvælge kilder

  • Sørge for fysisk rum og at praktiske materialer er tilgængelige

 

Hvordan man vælger de bedste projekter?

I kan på egen skole lave en ’mini-messe’, hvor alle grupper fremlægger deres projekt og får mulighed for at præsentere tankerne bag samt selve produktet/modellen. Derefter vælger I lokalt, hvem der skal repræsentere skolen/klassen.

Projekterne bliver bedømt ud fra et vurderingsskema/tegn på læring, som I kan finde på hjemmesiden. Vurderingsnøglerne er udarbejdet med inspiration fra www.21skills.dk. Vi anbefaler, at I bruger disse vurderingsnøgler, når I skal afgøre, hvilket af jeres projekter inden for de tre kategorier, der skal videre til Iværksættermessen.

Når de lokale finale-projekter er valgt, byder alle ind med ’finpudsning’ af projekterne, og alle tilknyttes et projekt. Dette vil øge elevernes følelse af ejerskab og ansvar i forhold til projektets deltagelse på messen.

 

Digitale Værktøjer

Vi anbefaler at I opfordrer jeres elever til at benytte digitale værktøjer i udarbejdelsen af deres prototyper, samt til deres præsentationer og dataindsamling.

Dette kunne f.eks. være værktøjer Office365, 3d-design og –print, programmering, værktøjer fra skoletube.dk eller lignende Herigennem kan elevernes digitale kompetencer styrkes og samtidig vil det være med til at understøtte den gode proces, der er i gang på skolerne, med fokus på digitalisering og det 21. århundredes kompetencer.

bottom of page